Вступ до центру

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Державного навчального закладу «Мукачівський центр професійно-технічної освіти» на 2019 рік ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.

Про нас

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 №977 "Про деякі питання діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів м. Мукачеве" припинено діяльність Мукачівського професійного ліцею сфери послуг шляхом реорганізації (приєднання) до...

Спортивно-масова робота

за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1631453350275165) за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1631446440275856) за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1631439350276565)за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1616398931780607)за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1603209133099587)за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1574673062619861) посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1515274455226389) посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1494056434014858?pnref=story) 26 жовтня 2017р. На базі ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» проведений легкоатлетичний крос...

123
Гарячі новини

Для абітурієнта

Вступ до центру

Banner2 957x476

profviznachennja

 

slide 2

 

slide 3


 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"

ОГОЛОШУЄ  ПРИЙОМ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ

У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ. 

На базі 9 класів (3 роки навчання):

1. Швачка,оператор швацьокого устаткування

2. Столяр будівельний, паркетник

3. Кухар, кондитер

4. Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

5. Слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання

На базі 11 класів:

1. Кухар, кондитер II ступінь (1 рік 6 місяців навчання)

Кухар, кондитер III ступінь (6 місяців навчання)

2. Електрогазозварник (1 рік навчання)

3. Перукар (перукар-модельєр) (1 рік навчання)
 

Для вступу в центр подаються

наступні документи:

- Заява на ім’я директора центру із зазначенням обраної професії;

- Свідоцтво або атестат про освіту (оригінал);

- Паспорт (2 копії);

- Медична довідка (Форма 086-о; Форма 25-ю для юнаків)з допуском до обраної професії;

- Медична довідка допуску до занять з фізичного виховання

- Амбулаторна картка

- Довідка з місця проживання та про склад сім’ї (2 шт.);

- Довідка про пільги (якщо такі є);

- 6 фотокарток (розміром 3 х 4 см.);

- Ідентифікаційний код (2 копії);

- Папка для документів


Зарахування до центру проводиться за результатами співбесіди,

яка буде проводиться в серпні 2018 у дні, визначені окремим графіком.

Учні центру забезпечуються гуртожитком та стипендією щомісяця.

Період навчання в центрі зараховується в безперервний трудовий стаж.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Державного навчального закладу
«Мукачівський центр професійно-технічної освіти»
на 2018 рік

І. Загальна частина

1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Мукачівський центр професійно-технічної освіти» на 2018 рік (далі – Правила прийому) розроблені згідно із Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року №823/23355 та обговорені і схвалені педагогічною радою Державного навчального закладу «Мукачівський центр професійно-технічної освіти» 31 жовтня 2017 р. протокол № 2, затверджені директором ДНЗ "Мукачівський центр ПТО" та погоджені з Департаментом освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації.

2.До Державного навчального закладу «Мукачівський центр професійно-технічної освіти» (далі – Центру) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та враховуючи те, що Центр не має відповідної ліцензії, підготовка (у тому числі первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання, не здійснюється.

3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, що визначаються Кабінетом Міністрів України, а також показниками професійної придатності відповідно до медичної довідки затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 р. №110.

4.Прийом громадян до Центру здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією – серія АЕ № 458074 від 06.03.2014 р. та рішенням Акредитаційної комісії України від 30 червня 2015 р. протокол № 117.

5.Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

6.Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

1.Прийом до Центру здійснює приймальна комісія.

2.Очолює приймальну комісію директор Центру, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

3.Приймальна комісія:

  організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення Центру;

  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

     4.Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають включати:

перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

форми та ступеневість навчання;

обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

  перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

  порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників до Центру, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

     5.Проведення прийому на навчання до Центру здійснюється з 02 липня 2018р. до 20 серпня 2018р.

ІІІ. Документи для вступу

     1.Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним та/або регіональнимзамовленням;

  медичну довідку за формою 086/У (в оригіналі);

  6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

  копії документів, що дають право на пільги до вступу в Центр (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку), свідоцтво про народження – для осіб, які не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

2.Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

1.Прийом до Центру проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

  за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

     2.Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

     3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

     4.Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

     5.Плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями:

 

Код

проф.

Назва професії Термін навчання Планований набір

Ліцен-зова-

ний обсяг

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

На базі

9 кл.

На базі  11 кл.
2

7436,

8263

Швачка

Оператор швацького устаткування

3 роки 30 - 30

Швачка 4 розряду

оператор швацького устаткування, 3 розряду

3

7124,

7132

Столяр будівельний Паркетник 3 роки 30 - 60

Столяр будівельний 4 розряду,

паркетник 4 розряду

4

5122,

7412

Кухар

Кондитер (ІІ ступінь)

Кухар

Кондитер (ІІІ ступінь)

1рік 6 місяців

6 місяців

- 30 180

Кухар 4 розряду,

кондитер 3 розряду

Кухар 5 розряду,

кондитер 3 розряду

5

5122,

7412

Кухар

Кондитер

3 роки 60 - 180

Кухар 4 розряду,

кондитер 3 розряду

6

5220,

5220

Продавець продовольчих товарів

Продавець непродовольчих товарів

3 роки 30 - 90 Продавець продовольчих товарів 4 розряду, продавець непродовольчих товарів 4 розряду
7

7231

7212

Слюсар з ремонту автомобілів

Електрозварник ручного зварювання

3 роки 30 - 30

Слюсар з ремонту автомобілів  4 розряду

Електрозварник 2 розряду

8 5141 Перукар (перукар-модельєр) 1 рік - 30 90 Перукар 2 класу
9 7212 Електрогазозварник 1 рік - 30 90

Маляр 4 розряду,

штукатур 4 розряду

 

V. Зарахування

1.Зараховуються поза конкурсом:

   особи, яким відповідно доЗакону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»надано таке право;

  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами);

  діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно доЗакону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно доЗакону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно доУказу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

     2.Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

  випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до Центру за цільовим направленням на навчання.

     3.Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Центру за обраною формою навчання.

     4.У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

     5.Зарахування до Центру здійснюється наказом директора.

     6.Після конкурсного відбору зарахування до Центру супроводжується укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

     7.Зарахування до Центру на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

1.Даний порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

2.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Центр може проводити додатковий прийом.

3.Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом 5 днів з дня прийняття рішення.

     Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.


    

zoofirma.ru

Ми в соцмережах

YouTube

Статистика відвідувань

  • Відвідувачі : 74
  • Статті : 489
  • Веб-посилання : 9
  • Перегляди статей : 788668

Погода

Погода в Мукачево » Україна

 

 

                                                                                Ð†Ð½Ñ‚ерактивна карта навчально-практичних центрів

Інтерактивна карта навчально-

практичних центрів професійної

(професійно-технічної)

освіти України

zoofirma.ru